BASEINO ABONEMENTO TAISYKLĖS

Šios taisyklės yra taikomos visiems Tarandės šeimos klinikos (toliau – „TŠK“) vardinio baseino abonemento (toliau – „abonementas“) turėtojams (toliau – „lankytojai“). Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Šios taisyklės papildo kitas TŠK galiojančias ir jos lankytojams taikomas taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Kiekvienas lankytojas, įsigydamas abonementą ir apsilankydamas TŠK šiuo patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir kitomis TŠK galiojančiomis taisyklėmis, įskaitant bet neapsiribojant TŠK vidaus tvarkos taisyklėmis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 1. Abonementas – tai 4 kartų apsilankymas kineziterapijos užsiėmimuose baseine.
 2. Abonemento kortelės išdavimas ir galiojimas:
  1. Abonemento kortelė lankytojui išduodama tik pateikus abonemento įsigijimą patvirtinantį dokumentą (dovanų kuponą, įsigijimo čekį). Pinigai už nepanaudotą abonementą negrąžinami ir abonemento galiojimas nepratęsiamas. Jaunesniam nei 16 metų lankytojui abonemento kortelė išduodama tik dalyvaujant tėvams (globėjams) ar vienam iš jų.
  1. Abonementas galioja 2 mėn.* nuo jo įsigijimo dienos (*t.y. įsigijus rugpjūčio 1 dieną abonementą, jo galiojimo laikas baigsis spalio 1 dieną).
  1. Lankytojui praradus ar sugadinus abonemento kortelę, pinigai už nepanaudotą abonementą negrąžinami.
  1. Esant ypatingoms aplinkybėms galiojimo laikas gali būti pratęsiamas (pvz. dėl ligos, pateikus gydytojo pažymą dėl prasirgtos ligos), klinika pasilieka teisę spręsti abonemento pratęsimo sąlygas ir laikotarpį.
 3. Abonemento naudojimas ir ribojimai:
  1. Abonementą įsigijęs lankytojas kas kartą į TŠK baseino zoną įleidžiamas tik iš anksto užsiregistravęs ir pateikęs jam išduotą abonemento kortelę.
  1. Pirmą kartą lankantis baseino užsiėmime, klinikoje neregistruoti pacientai, turi pateikti šeimos gydytojo išduotą 027 formos medicininę pažymą, patvirtinančią, jog suaugęs, vaikas ir/ar lydintis asmuo, gali dalyvauti baseino usžiėmimuose.
  1. Apie nedalyvavimą baseino užsiėmime būtina informuoti TŠK registratūros personalą ne vėliau kaip 24 val. iki atvykimo. Neinformavus ir neatvykus, pinigai už tos dienos užsiėmimą negrąžinami. Laikoma, jog užsiėmimas įvyko.
  1. Dėl techninių kliūčių ar dėl kitų esminės reikšmės priežasčių TŠK gali nukelti ar atidėti jūsų apsilankymą baseine.
  1. Vasaros metu nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 2 savaičių laikotarpiui gali būti uždaryta baseino zona, dėl profilaktinių baseino priežiūros darbų. Šiais atvejais abonemento galiojimo laikas gali būti pratęsiamas.
  1. Informacija apie apribojimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, pateikiama TŠK interneto tinklapyje https://tarandesklinika.lt/ .
  1. Lankytojai į TŠK baseino zoną neįleidžiami po darbo valandų, uždarius TŠK remontui ar TŠK neveikiant dėl bet kokių kitų priežasčių. 
 4. Kitos sąlygos:
  1. Abonemento kortelės yra vardinės. TŠK personalas turi teisę paprašyti lankytojo asmens dokumento, o lankytojas privalo asmens dokumentą pateikti.
  1. Abonementą įsigijęs lankytojas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad teisė naudotis TŠK paslaugomis yra suteikiama tik tam asmeniui, kuriam yra išduota  abonemento kortelė. Pateikus kitam asmeniui išduotą abonemento kortelę, TŠK turi teisę sustabdyti ar panaikinti abonemento galiojimą. Išimtys sudaromos tos pačios šeimos nariams, iš anksto prespėjus TŠK personalą.
  1. Kilus ginčui su TŠK, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt).
 5. Patvirtinimas ir žalos atlyginimas
  1. Apsilankydamas TŠK, lankytojas patvirtina, kad be išlygų sutinka laikytis šių taisyklių, TŠK vidaus tvarkos taisyklių, visų kitų TŠK galiojančių tvarkų ir taisyklių reikalavimų, lankydamasis TŠK nepažeisti viešosios tvarkos ir geros moralės principų.
  1. TŠK administracija turi teisę bet kuriuo metu keisti neesmines šių taisyklių sąlygas apie pasikeitimus lankytojus informuodama TŠK internetiniame tinklapyje, adresu https://tarandesklinika.lt/
  1. Lankytojui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, TŠK administracijos sprendimu gali būti sustabdomas abonemento galiojimas arba abonementas panaikinamas.
  1. Lankytojas, padaręs žalos TŠK ar kitiems tretiesiems asmenims, privalo teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas padarytą žalą atlyginti.

Geros nuotaikos ir puikios sveikatos Jums linki Tarandės šeimos klinika!